Ubezpieczenia korporacyjne

Własna firma to duże przedsięwzięcie
Ochrona Twojej firmy

Poznaj korzyści

Ubezpieczenie
flotowe

ASF Premium kieruje ofertę ubezpieczeń flotowych do firm, które posiadają i zgłaszają do ubezpieczenia flotę już od 6 pojazdów. Programy flotowe opracowywane są indywidualnie z uwzględnieniem zakresu i warunków ubezpieczenia dostosowanych do oczekiwań, wymagań i specyfiki danej firmy.

Ubezpieczenia
majątkowe

Ubezpieczenia podmiotów to przede wszystkim specjalistyczne ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa, odpowiedzialności cywilnej związanej z posiadaniem oraz prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka np. klauzulę przepięć, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii, szkody powstałe poprzez rozmrożenie środków obrotowych i wiele innych. Pewność ochrony firmy daje podstawę do jej rozwoju.

Ubezpieczenia
finansowe

Prowadzenie firmy wiąże się z odpowiedzialnością, a czasem ryzykiem dlatego wspieramy Klienta w biznesie i zapewniamy mu, jak również jego kontrahentom bezpieczeństwo finansowe. Możemy zaproponować szereg różnych gwarancji od podstawowych: wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek po gwarancje środowiskowe czy kaucyjne. Cechą ubezpieczeń finansowych jest indywidualne podejście do ryzyka. Każde ryzyko rozpatrywane jest jednostkowo, każda umowa ubezpieczenia ma charakter indywidualny, gdyż dotyczy określonego podmiotu gospodarczego i wskazanych transakcji finansowych.

OC zawodowe

W grupie produktów korporacyjnych mamy całą paletę ubezpieczeń zawodowych: OC Agenta, OC biura rachunkowego, OC zarządcy nieruchomości, OC pośrednika kredytu hipotecznego i wiele innych.

Ubezpieczenia
transportowe

Są skierowane do przedsiębiorców transportowych. Beneficjentami tych produktów mogą być również spedytorzy – tam, gdzie przyjmują na siebie odpowiedzialność przewoźnika umownego. Ubezpieczenia transportowe dzielimy na:

OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym – odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego wynika bezpośrednio z tytułu umowy przewozu o odpłatny przewóz rzeczy / osób. Odpowiedzialność przewoźnika kształtuje w transporcie międzynarodowym – konwencja CMR, natomiast w transportach krajowych – Prawo Przewozowe. Ubezpieczenie zapewni wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży, uszkodzenia albo zniszczenia towaru lub opóźnienia dostawy w wyniku wypadku, awarii, pożaru czy kradzieży. Polisę OC Przewoźnika można rozszerzyć o szereg dodatkowych klauzul np. szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa, szkody powstałe w wyniku wtargnięcia imigrantów do pojazdu, szkody, które wystąpią poza parkingami strzeżonymi itp. Każda polisa jest „szyta na miarę” danego Klienta. Warunki są ustalane indywidualnie wedle zapotrzebowania Klienta.

Kabotaż – to rozszerzenie polisy OC Przewoźnika w ruchu międzynarodowym. Firma transportowa wykonująca przewóz drogowy, który odbywa się na terytorium jednego z krajów Unii Europejskiej innego niż Polska, powinien dokupić rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej z polisy OC przewoźnika drogowego o przewóz kabotażowy. Rozróżniamy dwa rodzaje kabotażu – wykonywane na terenie Niemiec oraz na terenie krajów Unii Europejskiej. Ubezpieczenie to oferujemy zarówno dla Klientów posiadających samochody o ładowności do 3,5 t., jak i o większych gabarytach.
OC Spedytora – ubezpieczenie chroni spedytora wobec zleceniodawcy i osób trzecich, za które szkody powstałyby z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych, które wynikają z zawartej umowy spedycji i zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Ubezpieczenie to może okazać się rozwiązaniem w sytuacji, gdy np. nadawca towaru zleca spedytorowi zorganizowanie przewozu towaru, a ten przekierowuje zadanie niezweryfikowanej firmie przewozowej. W sytuacji, gdy okazuje się, że przesyłka nie dotarła do odbiorcy, a poszukiwania towaru i przewoźnika nie odniosły skutku, chroni go polisa OC Spedytora.

Cargo – ubezpieczenie oferuje finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu podczas transportu zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. Transportowane mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, jak również w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych oraz składowania towaru.

OC Zawodowa Przewoźnika (do licencji) – ubezpieczenie gwarancji spełnienia zobowiązań finansowych przewoźnika drogowego. Produkt oferujemy Klientom ubiegającym się o wydanie licencji / zezwolenia na przewóz osób / rzeczy. Adamczuk Serwis Finansowy ma zakontraktowane dwa programy ubezpieczeniowe ze specjalnie wynegocjowanymi składkami dla swoich Klientów.

Ubezpieczenia
techniczne

Ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyk technicznych objęte są szkody spowodowane uszkodzeniem maszyn, urządzeń, jak również sprzętu elektronicznego oraz szkody powstałe w trakcie prac budowlanych lub montażowych. Najważniejsze dostępne na polskim rynku ubezpieczenia techniczne to: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie maszyn od awarii, ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych, ubezpieczenie od ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR).

Nasi specjaliści ds. ubezpieczeń korporacyjnych pomogą Państwu:

w skompletowaniu
potrzebnych dokumentów

w uzyskaniu oferty
dostosowanej do Państwa potrzeb

w obsłudze
posprzedażowej